mandag den 27. februar 2012

Straf og samfund

Noget af det vigtigste ved samfundsmæssig straf er at undgå selvtægt, som i tidligere samfund med "blodhævn" osv. Derfor er selvtægt i dag også strafbart med en betydelig straframme, i og med at strafferetten ligesom voldsretten IKKE er fjernet men monopoliseret i staten.
En vigtig forudsætning for at opfylde og opretholde dette er, at borgerne i et retssamfund, herunder også ofrene og deres familie, der jo må acceptere at afgive "retten" til gengældelse/hævn til samfundet/staten, mener at de straffe som samfundet så tildeler, er rimeligt retfærdige i forhold til den skade, der er forvoldt. Samtidig må det selvfølgelig være et krav, at samfundet hjælper offeret, om nødvendigt, mindst i samme omfang, som det der ydes til gerningsmanden/-kvinde i form af resocialisering mv. Om konfliktmægling mv. kan være en del heraf er muligt, men ikke sikkert i alle tilfælde.
Når der derfor reageres så voldsomt på sagen med Marlene Duus også fra offeret, er det fordi statens straf ikke virker retfærdig, og samfundet åbenlyst tilsidesætter hjælp til offeret i forhold til den der ydes gerningsmanden.
Samfundets svigt i sagen, gælder måske ikke i forhold til straffen på 6års fængsel, selv om hensynet til mandens jalousi/affekt umiddelbart kan virke overvurderet, især når voldsmanden efter sine udtalelser virker, som en der ikke angrer sin adfærd, men fremstår som mere eller mindre afvigende, uden empati for sit offer, som han tilsyneladende anser for årsagen til og dermed ansvarlig for hans forskruede og forbryderiske handling, med formodentlig deraf følgende massive risici for recidiv. 
Men mere afgørende er det nok, at voldsmanden, tilsyneladende endog uden forsøg på behandling af de empatiske forstyrrelser, kun afsoner 2år fuldtids, hvorefter han kan spankulere ”frit rundt” i dagtimerne, hvor det generelle krav er 2/3 udståelse før prøveløsladelse.
Det kræver derfor ikke den store indlevelsesevne, hverken i forhold til offeret eller dennes familie, at kunne sætte sig ind i lysten til at besøge Meyers restaurant – og det er ikke for at spise der!
Og selvom alene straffen for selvtægt forhåbentlig afholder folk fra dette både i det konkrete tilfælde og generelt, så er det vigtigt, at det ikke kun er denne frygt, der afgør offeret med families handlemønster, men at det også er en accept af og tilfredshed med, at i et civiliseret retssamfund må, skal og bliver straffen/hævnen varetaget af samfundet og ikke af offeret og dennes familie/slægt mv., som i fortiden og i nutidens bandekrige.
For at denne accept (”retsfølelse”) fungerer, kræver det, at samfundet også varetager offerets helt legale interesser i at gerningsmanden straffes. Og dette sker ikke (kun) ved at forhindre gentagelser i form af resocialisering eller i straffens afskrækkende (generalpræventive) virkning, men også i at samfundet påtager sig sit ansvar for at tildele gerningsmanden en straf på offerets vegne, der tager rimeligt hensyn til den skade offeret har lidt, hvilket IKKE er øje for øje og tand for tand betragtning eller ønske. Dette syntes ikke at være sket i Marlene Duus tilfælde, hvorfor samfundet syntes at have svigtet. Claus Meyers andel i dette svigt, må han derimod selv afgøre med sin samvittighed!

søndag den 26. februar 2012

Keynesianismen - og dens mangler!

Glimrende artikel, men jeg syntes AL glemmer, at få det historiske med: Hovedårsagen til at den liberalistiske økonomi fik sin anden luft så at sige fra 80’erne var trods alt, at Keynesianismen syntes at have nået sin grænse i forbindelse med krisestyringen i 73 og 81, som udmøntede sig i den såkaldte stagflation, altså kombinationen af stagnation og inflation samtidig.
Det havde man ikke oplevet før, og det betød, at yderligere efterspørgselstiltag blot medførte øget inflation uden at gøre noget nævneværdigt ved stagnationen/arbejdsløsheden.
Det medførte så at udbudsøkonomien kom i vælten, som under en krise vil medføre øget udbud af arbejdskraft og lægge yderligere pres på lønningerne, så kapitalen kan blive rentabel igen! Dertil gennemførtes en voldsom deregulering af finanskapitalen, som også gav luft til det efterfølgende internationale økonomiske opsving - for en tid vel og mærke!
Se: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
samt eventuelt bredere: http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
Hvad Keynes kan bruges til
www.information.dk
Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen

tirsdag den 21. februar 2012

Bilismens terror!

Handler trængsels-/betalingsringen først og fremmest om billiger kollektiv trafik, som vi nu skal bildes ind? Nej det gør den ikke. Det handler først og fremmest om at få begrænset bilismens terror mod vores børn og børnebørns mulighed for at overleve den klima katastrofe, vi efterlader dem!
Der er åbenbart ingen ende på de tåbeligheder i ord og handlinger, der kan anvendes, når danskerne trues af angreb på deres symbiotiske og forskruede forhold til deres biler. Et forhold der helt tilsidesætter og tilsyneladende langt overgår deres omsorg for, at deres børn og børnebørn nogensinde får et muligt liv efter deres egen bortgang og smadring af klodens klima.
Nu har det åbenbart også bredt sig til ungdommen i form af DSU formanden og S borgmestre, der holder ”den blå Bjarnes” åbenbart indskrænkede politiske og menneskelige opfattelser, der i fortiden med garanti ville have tilhørt de tumper, der hævdede jorden er flad, som enhver jo kan se, ligesom enhver jo kan se at vejret er fint, op som rambuk for nedskydning af vores børn og børnebørns fremtid!
For at farmand kan sidde inde bag rattet på sin dyt, ja så må alt andet vige for dette infantile behov, hos mennesker der aldrig er blevet voksne nok til at forstå situationens alvor, eller i hvert fald ALTID vil udskyde ændringer af vanvittig adfærd til senere og ”bedre” tider.
Trængslen og bilernes miljøsvineri er til oplysning IKKE noget nyt fænomen, det har eksisteret i årtier, så muligheden for at gøre noget ved det – også med bedre forslag har været til stede lige så længe. Nu kommer der så for første gang et gennemførligt forslag, som oven i købet er afprøvet med succes i andre lande, og så står ignoranter i kø for at skyde det ned uden noget alternativ overhovedet!
Og regeringen med SF bøjer sig for denne bilismens terror og de radikale med Vestager og Jelved i spidsen jubler selvfølgelig sammen med deres Finans venner!

john hansen
22. februar 2012, 08:16
Kom nu ned fra din høje hest.......
...og forhold dig til den virkelige verden. Jeg er modstander af skatteringen, men jeg er garanteret lige så meget for et rent og sundt miljø. Jeg har også små børn og vi bor i København. Principielt er jeg enig med dig i, at man skal satse mere på kollektiv trafik end på privatbilismen!
Men det er ikke den rigtige vej at gå, at beskatte mennesker som tilfældigvis kommer til at bo inden for ringen.

Jørgen Garp
22. februar 2012, 11:42
Vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode fortsætter!
Ja principielt vil Alle gøre det gode altid, men vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode fortsætter!
Og hver eneste gang der kommer et konkret forslag til nedsættelse af CO2 udslippet - især når vi taler privatbilisme og landbrug - ja så desværre, så skulle det ikke lige være nu, eller også findes der en masse hår i suppen, som så hysterisk udskriges som det rene overfald på såkaldt almindelige mennesker/danskere!
Og således kan der i virkelighedens verden fortsættes ned af slisken, samtidig med at man sådan i tågernes verden i princippet godt, men helt gratis, kan erklære, at man skam også sådan helt abstrakt gerne vil sørge for at efterlade en beboelig klode til vores børn og børnebørn!
Og vanviddet illustreres så yderligere af, at der straks skal udvindes olie og gas, der hvor isen er smeltet grundet den voksende udledning af CO2 bl.a. fra privatbilismen world wide.
Og det er IKKE politikere og eliten, der er hovedårsagen til det fortsatte vanvid, nej det er såkaldt almindelige menneskers kortsigtede indskrænkethed, som så groft udnyttes af mægtige interessegrupper i olielande og olieindustri mv.
Det er vores tids svar på "jorden er flad" kampagnen for århundreder siden og fremtidens mennesker - hvis der bliver nogle !- vil ryste lige så meget på hovedet over vor tids tumper, som vi gør over fortidens religiøse galninge og indskrænkede bønder!

mandag den 20. februar 2012

Myten om marginalskatten!

Jørgen Garp
Ja når man ikke kan få den i egen selvforståelse "venstresnoede" og radikale højere middelklasse på Politiken og Information til at optage indlæg, der risikerer at angribe deres egen pengepung! Ja så må man jo gå til de mere "højresnoede" medier! Og her kan det minsandten lade sig gøre!

Myten om marginalskatten | DEN KORTE AVIS
denkorteavis.dk/2012/en-selvfolgelighed-uden-argumenter/

Igen og igen gentages det borgerlige grundsynspunkt uimodsagt og som en selvfølgelighed, der ikke behøver at argumenteres yderligere for men bare skal tages til efterretning, først af erhvervsredaktør Tage Otkjær (Pol.19/01), så af Dead-line værten Jacob Rosenkrands 22/01 kl.23, og senest 03/02 hedder det i TV2 og Politiken, at
"Både Vestager og Thorning har advaret om, at man risikerer at mindske arbejdsudbuddet, hvis de riges børnecheck bliver beskåret, fordi det vil øge marginalskatten".
Pointen skulle være, at en sænkning af marginalskatten, skatten på den sidst tjente krone, især for højtlønnede vil medføre et øget udbud af arbejdskraft, fordi især disse højtlønnede så vil være parate til at yde en ekstra indsats, som det hedder og omvendt skulle øgede marginalskatter for de højt lønnede så mindske arbejdsudbuddet.
Jeg ser her venligt bort fra den mulighed, at de pågældende ved en faldende skat med tilsvarende øget disponibel indkomst benytter anledningen til at arbejde mindre og dog få det samme i indkomst, samt at i en situation med høj ledighed er der ingen grund til, at dem der er i arbejde arbejder endnu mere!
Samtidig er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at denne gruppe, den højere middelklasse med indkomster fra omkring ½ mio.kr. om året før skat, der har haft størst fordel af de sidste ti års, ja faktisk 20års førte økonomiske politik i form af låneomlægninger, skattelettelser, skattestop og store værdistigninger på fast ejendom til fri belåning. Hertil kommer store reallønsstigninger til gruppen i perioden. Vi er kort sagt den gruppe, hvis privatforbrug især er eksploderet i de sidste 10-20år!
Det er desuden min erfaring, i hvert fald fra de sidste 25år – frem til 2010 - i den private sektor, at os der tales om her, og mon ikke det også gælder journalister mv. (?), stort set alle arbejder uden højeste arbejdstid (dvs. over 37timer/uge). Desuden ved jeg, det samme stort set gælder på ledelsesniveau – fra mellemledere og opefter - i den offentlige sektor, her er heller ikke nogen øvre arbejdstid. Hertil kommer yderligere det spændende arbejde, indflydelsen på arbejdet samt det karrieremæssige pres, som også holder netop denne gruppe til ilden.
Så er det jeg spørger, hvordan skal en skattenedsættelse respektivt en skattestigning i den situation lige medføre en større eller mindre arbejdsindsats hos flertallet af denne gruppe af højtlønnede borgere, mit bedste bud er et sted mellem 70-90% af hele gruppen? Deres løn er netop ikke afhængig af antal ydede timer, de har et sæt arbejdsopgaver, der skal løses til den aftalte løn uanset tidsforbrug, som i forvejen er fra højt til meget højt. Se det er der mig bekendt ingen, der har gidet svarer den undrende offentlighed på?
Derimod fortsætter medier og økonomer ufortrødent med at fremføre samme påstand som ovenfor igen og igen, og i ni ud af ti tilfælde fremføres synspunktet af folk, der lige præcist selv vil drage fordel af en sænkning af marginalskatten for den højere middelklasse. Man behøver ikke, som jeg ser det, at være specielt mistænksom anlagt for at syntes, at synspunktet mildt sagt har ”en tanke”!

lørdag den 11. februar 2012

Trængsels fakta!

Der er åbenbart ingen ende på de tåbeligheder i ord og handlinger, der kan anvendes, når danskerne trues af angreb på deres symbiotiske forhold til deres biler. Et forhold der helt tilsidesætter og tilsyneladende langt overgår deres omsorg for, at deres børn og børnebørn nogensinde får et muligt liv efter deres egen bortgang og smadring af klodens klima.
Senest har endnu en Venstre klaphat gentaget sin bondske venstre statsminister Knud Kristensen (1945-47): "Hvis det æ fakta, så benægter a fakta". Han røg på røv og albuer ud af statsministeriet på Sydslesvig- sagen, men hans enfoldige benægtelse af fakta lever lystigt videre hos venstres "pæne" slipsedrenge, her i form af Martin Geertsen. Nutidens fakta benægtere i Venstre har derimod ikke engang det formildende over sig af solid bondekultur som en Knud Kristensen, men er bare småstupide og letbenede Karl Smart fyre fra handelshøjskolen!
Der er ingen trængsel i København

fredag den 10. februar 2012

Famililovgivning/Skilsmisse ditto!

Henrik Herløv Lund
FORÆLDREANSVARSLOVEN: ÆNDRING AF LOVEN ET KLART TILBAGESKRIDT FOR LIGESTILLINGEN AF MÆND/FÆDRE OG EN SEJR FOR KVINDECHAUVENISMEN.
Jørgen Garp
Ophedede skilsmisse situationer ender desværre alt for ofte i rene magtkampe om økonomi mv og desværre også om børnene. I dette spil er kvinder ikke en døjt bedre end mænd, og ofte enormt dygtige til at misbruge rollen som moder og det svage køn overfor forvaltninger og domstole, og nu får kvinderne frit spil til at udnytte den forøgede magt, de vil få med lovændringen. Ligesom bopælsretten i dag stort set pr. inerti og automatik kun tildeles kvinder ved tvister, så er det klart at kvinden nu (igen) tildeles et sværd til at hugge forbindelsen over mellem far og barn/børn når og hvis det passer hende. Et tilbageskridt er det og viser endnu engang denne elendige regerings på alle områder og måders fallit! Der er intet at sige til at vælgerne foretager en ren folkevandring fra denne elendighed!
Jens Andersen
Jørgen Garp. Det er bestemt ikke rigtigt at mødre pr automatik får bopælsretten ved tvister. Det er simpelthen ikke rigtigt. FAL er en lov der klart optrapper konflikter. Hvordan kan nogen tro at fordi man dømmer fælles forældreret, bilægger man konflikten. Vi har ca 15% tilfælde i DK hvor konflikten ikke kan løses. Det er her FAL burde beskytte børnene. Det gør den absolut ikke. En anden ting er, at der aldrig i DK har været så mange familietragedier, som efter FAL blev vedtaget i 2007. Jeg vil komme med den påstand at FAL er direkte medvirkende til mord på børn. Jeg var med til at starte det første netværk mod FAL i 2007. Jeg havde en utrolig god dag i går, for nu ser det udf til at vores arbejde endelig bærer frugt.
Jørgen Garp
Jens Andersen. Sludder og vrøvl at tro, at du nu bilægger konflikter. Det gjorde man ikke før FAL blev vedtaget i 2007 og heller ikke under FAL indtil nu, og man vil heller ikke gøre det i fremtiden under den nye lovgivning. Det er det rene hokus pokus at tro, det her har noget at gøre med at få løst konflikter mellem folk, der ikke vil/evner at løse disse konflikter. Det handler overhovedet IKKE om bilæggelse af konflikter, det kan lovgivning i disse sager slet ikke. Summen af konflikter vil være nogenlunde konstant uanset, hvilke lovgivning man vælger, fordi mængden af m/k "idioter" er nogenlunde konstant, og derfor handler det her udelukkende om ”normal” mængden, der kan løse nogle konflikter nogle gange, men ikke alle konflikter altid, men nu får det sværere fordi den ene part, kvinden IGEN forfordeles i forhold til manden, til ugunst for begge parter og især børnene! Med idioterne som rambuk har man nu igen skudt sig selv i foden i forhold til ”normaldanskeren” m/k, der behøver hjælp i form af en fornuftig lovgivning, men nu bliver sat uhjælpeligt tilbage til skade for de mennesker – voksne som børn – det drejer sig om. På den måde bliver det bedste det godes fjende her igen, igen hjulpet frem af tåbelige idealister, der tror de kan skabe den ideelle verden for børn, også når det drejer sig om skilsmisser. På den måde er de/I, de egentlige "idioter"!
Jørgen Garp Prøv at brug Jeres behov for at frelse verden på et mindre skadeligt område, Jens Andersen m.fl.!!
Jens Andersen Jørgen Garp. Du tager helt fejl. Jen mener ikke at alle konflikter skal bilægges. Af den simple grund at det ikke lader sig gøre. Jeg mener bestemt der findes sager hvor man ikke engang skal forsøge for det er spild af tid. Det var jo netop i disse tilfælde vi burde ha en lov der beskyttede børnene og ikke en lov der sætter ligestillingen højere.
søndag kl. 13:22 · Synes godt om
Jørgen Garp
Jens Andersen. Beskytter børnene, det er vist en skrivefejl, du mener vist beskytter kvinderne med børnene som rambuk! Lovgivning skal altså ikke kun gælde for de 10-15% "idioter", men for alle også dem der selvfølgelig har problemer, hvilket en skilsmisse altid giver, men som med en ordentlig ligestilling i lovgivningen kan presses til at opføre sig ordentlig overfor hinanden med hensyn til børnene, så disse beholder både den mor og den far de har også efter skilsmissen. Og dette kan ikke lykkes ordentligt med den nye forfordeling af kvinder, som der så vidt jeg kan se lægges op til. Al erfaring tilsiger, at folk der tildeles magt især i belastede følelsesmæssige situationer i langt de fleste tilfælde vil (mis)bruge denne magt! Sådan er det i virkelighedens verden!
De 10-15% uhjælpelige? Ja det er synd for deres børn først og fremmest, men disse mennesker må håndteres via retssystemet, hvor det er fint at begrænse adgangen til gentagne retssager, som jo udmærket kan gennemføres uden at ændre den fælles forældremyndighed. Derudover må der tilbydes disse mennesker diverse ”behandlingstiltag”, som samfundet tilbyder folk, der ikke evner at føre et normalt socialt liv, herunder at fratage den ene part forældremyndigheden, men som en klar undtagelses foranstaltning!

fredag den 3. februar 2012

SF's politiske deroute!

Det er vel noget at det mest sigende for SF's politiske deroute, at i Debatten på DR2 om EU og finanspagten, der inviteres S-R-EL-V og DF men ikke SF! Det ville aldring være sket tidligere - aldrig, at forestille sig en vigtig EU debat uden Holger K. Nielsens deltagelse tidligere var utænkeligt, men nu bliver SF med diverse ministre med udenrigsminister Søvndal i spidsen ikke engang taget alvorligt nok til at blive inviteret på dette kerneområde for partiet og dets historie! Det udstiller bare endnu engang det håbløse i dogmet i det såkaldt nye SF, at vi skal ind i maskinrummet for at få indflydelse og opnå resultater, som om man kun kan få det herinde og ikke udenfor i opposition! Ak ja politiske amatører har kronede dage i dansk politik!

Enhedslisten: Vi bøjer nakken og afskaffer demokratietwww.dr.dk
Flere gange i torsdagens udgave af Debatten stod det klart at EU er i alvorlige problemer, men der er langt fra enighed om hvilke politiske løsninger der skal sættes i værk.