lørdag den 14. april 2012

Praktisk socialisme

http://www.information.dk/297492#comments
En omgang lunken øllebrød af intetsigende humanistisk gøgl, det er stort set samtlige indlæg, og især de udvalgte måske med undtagelse af nr1 Peder J. Pedersen, i forhold til dette, der til forskel for alt hidtil skrevne, forholder sig til de magtforhold, som ethvert seriøst socialistisk projekt og parti må og skal forholde sig til:
SF's principprogram 2003 (let ændret):
"Udgangspunkt for praktisk socialisme er en udogmatisk socialisme, der har sit udspring i arbejderbevægelsens kampe og i den marxistiske samfundsforståelse. Den har rod i en humanistisk og kulturradikal tradition, der vægter menneskelig udfoldelse og medmenneskelig ansvarlighed. Den er inspireret af den danske selvforvaltningstradition. Og den er påvirket af de folkelige kampe i sidste halvdel af det 20. århundrede for bl.a. fred, ligestilling og miljømæssig bæredygtighed.

Kernen i socialismeopfattelsen er, at det er mennesket, der skal skabe og styre både sit eget liv og udviklingen af samfundet. Den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både mål og middel for hele samfundets udvikling. Arbejderbevægelsen har fra starten lagt afgørende vægt på fælles kamp for både at give den enkelte mulighed for at gøre en indsats for fællesskabet og at skabe et samfund, der giver alle mennesker reel mulighed for fri og alsidig livsudfoldelse. Alle borgere skal have mulighed for at tage stilling til og ansvar for samfundets udvikling i fællesskab med andre. Det er kun muligt, hvis nogle af samfundets grundlæggende strukturer og magtforhold revolutioneres.

Socialismeopfattelsen bygger i særlig grad på
• en grundlæggende kritik af det bestående samfund, dets uretfærdigheder og dets skæve magtforhold
• en vision om et andet og bedre samfund, som sætter menneskers frihed og mulighed for at realisere deres drømme og livsprojekter i centrum
• en fundamental overbevisning om, at værdier som frihed, lighed, solidaritet og miljømæssig bæredygtighed kan og skal være grundlaget for en progressiv samfundsudvikling
• en erkendelse af, at en sådan grundlæggende forandring og forbedring af samfundet kræver, at magtforhold og økonomiske relationer ændres tilsvarende, nationalt såvel som internationalt
• at fremtiden skaber bedre vilkår for menneskers livsudfoldelse, hvis den formes gennem en åben demokratisk dialog og bevidste politiske prioriteringer
En tro på menneskers vilje og evne til selv at tage magten og ledelsen over samfundet og dermed skabe en ny og positiv fremtid."

Hvis det ovenstående ikke er praktisk nok, så her til praktikken:
Der er alen langt fra Søvndals resultat linje i samfundets maskinrum, travlt beskæftiget med at gennemføre VKRI’s økonomiske politik, til Gert Petersen op til et valg i 1980’erne for åben skærm, udover et kort foredrag i marxisme, proklamerede, at SF gik ind for grundlæggende samfundsforandringer af det kapitalistiske samfund i socialistisk retning på sigt.
Og aktuelt ville han gøre det klart, at tjente man over 250.000kr. pr år, skulle man ikke stemme på SF af økonomiske grunde, for man måtte påregne en del skattestigninger mv. Til gengæld var der andre gode grunde for disse mennesker til alligevel at stemme SF, så som miljø, ligestilling og grøn vækst. Lå man omkring 200.000kr. i årlig indkomst kunne man regne med stort set uændret økonomi, men med klare forbedringer på miljø og beskæftigelse mm. Og lå man klart under 200.000kr. i indkomst kunne man regne med klare økonomisk forbedringer oven i forbedringer i beskæftigelse og grøn vækst.
Det var dengang SF fik 13-14,6% af stemmerne og 24-27 mandater i folketinget. OG det var da SF trak Socialdemokratiet kraftigt til venstre og ikke som i dag, hvor SF bliver trukket til højre i en grad, som aldrig set før i partiets historie!

Praktisk socialisme er og består af:
I. Principprogram: Analyse af kapitalismen, socialistiske målsætninger samt et særskildt afsnit om strategi.
Samfunds forandrende demokratiske strukturreformer skal danne grundlag for omdannelse af produktionforhold, stat og samfund i socialistisk retning. Demokrati på alle planer, såvel politisk som økonomisk, er programmets hovedmål og grundstamme.
Forholdet mellem privat og offentlig sektor skal stå centralt i programmet.
Der skal etableres demokratiske valg mellem privat og offentligt forbrug og investeringer. Fordelingen mellem materielt privatforbrug og offentlige serviceydelser som uddannelse, sundhed, pleje skal overordnet fastlægges og styres politisk.
Al produktion og forbrug skal underlægges og tilpasses strenge miljø- og klima krav.
Økonomisk vækst skal underlægges hensynet til miljø og især til genopretning af jordens klima.
Disse overordnede principper skal konkretiseres og udbygges. (SF's partiprogram fra 2003(justeret og opdateret) danner grundlag herfor.
II. Strategi og taktik: Hvordan og med hvem skal målene i principprogrammet realiseres i virkelighedens verden som en demokratiske vej til socialisme, på grundlag af klasser, klassealliancer og i forlængelse heraf parlamentariske alliancepartnere.
Parlamentariske hovedprincipper:
1) Ingen regering er fredet på forhånd. Partiet lader udelukkende sin opbakning til en regering være styret af dennes politik og ikke af dens påstående klasse tilhørsforhold eller lignende.
2) Partiets eventueller regeringsdeltagelse forudsætter, at der opnås overordnet politisk enighed på alle centrale politikområder, især den økonomiske politik med andre partier.
3) Partiet er forpligtet til og skal til enhver tid forene kort- og langsigtet politik.
4) Den langsigtede politik (Principprogram) skal konkretiseres i form af delprogrammer og forbindes med konkret politik i folketinget mv. Der skal opstilles klare delmål, der kan og skal omsættes operativt til konkrete forslag til lovgivning.
III. Vedtægter og Organisation
1) Motto: Det er bedre at dele sig efter anskuelser end vedvarende sammenhold for enhver pris.
2) Partistrukturen er indrettet med fri og åben debat internt og eksternt samt fuldt medlemsdemokrati.
3) Valg og prioritering af folketings kandidater bestemmes udelukkende af partiets medlemmer og aktive sympatisører.
3) Folketingsgruppen fastlægger parties parlamentariske politik, dog således at partiets hovedbestyrelse afgør om betingelserne for de parlamentariske hovedprincipper er opfyldt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.