torsdag den 18. oktober 2012

DR og Irak krigens lovlighed!

I Carsten Jensens udsendelse på DR2 29/05-11 "Der er noget galt i Danmark", fremstilles Morten Løkkegård (tidligere DR journalist, nuværende MEP for partiet Venstre!) som en noget servil udspørger af Anders Fogh Rasmussen, der lader A.F.R. slippe alt for let udenom hans, regeringens og det meget snævre folketingsflertals ansvar for løgnen om masseødelæggelsesvåben, som argument og begrundelse for folketingsbeslutningen om at gå med i Irak krigen.
Efter det efterfølgende interview med DR's nyhedsdirektør Ulrik Hågerup, er denne uheldige optræden fra DR journalistens side nu, med Hågerup's massive forsøg på efter filmen at pande Carsten Jensen ned som håbløs utroværdig, tilsyneladende blevet DR's officielle holdning og domsafsigelse i kontroversen om optakten til Irak krigen.
Som et andet orakel svarer Hågerup på spørgsmålet fra DR journalist Christian Schou: "Gjorde DR sit til at holde A. Fogh Rasmussen op på løgnen om masseødelæggelsesvåben?", således: "Den beslutning der blev truffet i folketinget byggede rent faktisk faktuelt på noget andet, det byggede på våbeninspektører, FN resolutioner og aldrig på masseødelæggelsesvåben.".. "Faktuelt var det jo bare sådan, at det ikke var det som folketingets flertal sendte Danmark historisk i krig for første gang siden 1864 på, det var ikke masseødelæggelsesvåben."
Det er Ulrik Hågerup faktuelt forkert, udokumenteret og bl.a. et åbenlyst resultat af det svigt DR (og andre) massivt har optrådt med i årevis, åbenbart nu i en sådan grad og udstrækning, at DR in casu Ulrik Hågerup nu selv tror på løgnen og fremturer med denne, som den skinbarlige objektive sandhed!
Faktuelt til Hågerup o.a. orientering:
" B 118: Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak. Bemærkninger til forslaget: .. II. .I denne situation består uforandret en bemyndigelse fra FNs Sikkerhedsråd til at anvende alle nødvendige midler - herunder militære magtmidler - til at gennemtvinge Sikkerhedsrådets krav og betingelser. Resolution 678 (fra 29/11-1990, min bem.) bemyndiger FNs medlemslande til at gøre det fornødne med henblik på at genoprette international fred og sikkerhed i området. Denne bemyndigelse står uforandret ved magt, og Sikkerhedsrådet har med resolution 1441 i enighed opdateret og bekræftet sin bemyndigelse. Resolution 687 fastslår klart, at det er en fredsbetingelse, og en betingelse for våbenhvilen, at Irak ikke udvikler eller opretholder en kapacitet vedr. masseødelæggelsesvåben, herunder navnlig med hensyn til kemiske og biologiske våben. (min fremhævning). På grund af Iraks væsentlige brud på sine forpligtelser (om at afskaffe sine masseødelæggelsesvåben, min bem.) er det nødvendigt at sikre - om fornødent ved anvendelse af militær magt - at landet bliver afvæbnet og således ikke længere udgør en trussel mod international fred og sikkerhed i regionen. III. På denne baggrund har USA taget initiativ til at opbygge en koalition af lande, der med anvendelse af militære magtmidler vil gennemtvinge irakisk efterlevelse af landets nedrustningsforpligtelser. "
Dvs. afskaffe de masseødelæggelsesvåben USA og det danske folketings flertal, regering og Anders Fogh Rasmussen påstod landet var i besiddelse af. Hele begrundelsen for vedtagelsen af folketingsbeslutningen hviler udelukkende på, at Irak ikke har afskaffet sine masseødelæggelsesvåben, som FN har pålagt dem at gøre. Som Anders Fogh Rasmussen selv formulerede det, at Irak har masseødelæggelsesvåben, "Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved". Jeg skal derfor bede DR om at komme med en berigtigelse til U. Hågerup's uimodsagte, udokumenterede, journalistik vildledende og faktuelt forkerte påstande.
Jørgen Garp, Favrholmvænget 81, 3400 Hillerød, jorgen.garp44@gmail.com, Mobil 40108007.

30/05/11
Kære Jacob Mollerup
Jeg har indsendt nedenstående klage til DR.
Det fremgår ikke klart om en sådan klage sendes videre til dig, derfor hermed en kopi til din orientering.
Mvh
Jørgen Garp

31/05/11
Kære Jørgen Garp
Tak for din mail som DR Programservice d.d. har videresendt til den relevante redaktion, der vil svare dig direkte. Du vil modtage svar fra redaktionen hurtigst muligt.
Vi skal gøre opmærksom på at svartiden i nogle tilfælde kan være på op til 4 uger.
Med venlig hilsen
Birte Andersen
DR Licens- og Programservice

01/06/11
Kære Jørgen Garp
Tak for kopi. Jeg antager, at du har sendt den direkte til Ulrik Haagerup.
Om jeg senere vil behandle en sag herom er ikke helt sikkert – men jeg vil foreløbig med interesse følge med i korrespondancen.
Med venlig hilsen
Jacob Mollerup
Lytternes og seernes redaktør
DR

01/06/11
Kære Jacob Mollerup
Nej jeg har ikke sendt klagen direkte til Ulrik Hågerup, men benyttet klage funktionen på dr.dk, men jeg regner med, at den dermed lander også på hans bord?
Ulrik Hågerups mail adresse har jeg ikke kunnet finde, men hvis du mener det ikke er 100% sikkert, han modtager klagen af den anden kanal, så må du meget gerne sende mig hans mail adresse, så vil jeg fluks sende ham en kopi.
Mvh
Jørgen Garp

Jacob Christian Mollerup DR JMOL@dr.dk
01/06/11
til Jørgen
Det burde virke. Sig til hvis du ikke får svar.
Mvh

7/06/11
Kære Jørgen Garp
Tak for din henvendelse.
Programmet er produceret til DR2 af Thomas Houkjær, der er redaktionschef i DR Kultur. Ifølge DRs Programetik er det ham, der i første instans skal behandle din klage.
Vh
Arne Notkin
Kanalchef DR2 - DR Medier

07/06/11
Kære Arne Notkin
Tak for informationen og videre sendelsen til Thomas Houkjær.
Egentlig ville jeg syntes, det var rimeligt/hensigtsmæssigt også at sende klagen til hovedpersonen Ulrik Hågerup selv, hvilket jeg regnede med ville ske, når jeg sendte klagen til Klager@dr.dk.
Men OK I har Jeres procedure, så jeg afventer håndteringen af klagen via denne.
Vh.
Jørgen Garp

21/06/11
Kære Thomas Houkjær
Inden denne klage og mit ønske om en berigtigelse nu går helt i glemmebogen, og dermed sådan set mister noget af sin værdi, vil jeg gerne høre hvor langt den er kommet i proceduren og hvornår et svar mv. kan forventes?
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

24/06/11
Kære Jørgen Garp,
Jeg har registret din klage og jeg vender tilbage snarest muligt
Vh
Thomas Houkjær
Chef, DR Historie

Fra: Ulrik Haagerup DR Nyheder [mailto:UHAA@dr.dk]
Sendt: 29. juni 2011 13:36
Til: jorgen.garp44@gmail.com
Cc: Mathilde Augusta Wahl DR Nyheder
Emne: Henvendelse til DR
Kære Jørgen Garp
Tak for henvendelsen, hvor De kritiserer mine udtalelser på DR2 om Folketingets beslutning om at deltage i invasionen i Irak.
Formelt stemte et flertal i Folketinget for et beslutningsforslag, der ikke omtaler masseødelæggelsesvåben, se. evt. her:
(http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20021/beslutningsforslag_oversigtsformat/B118.htm).
Det er baggrunden for, at regeringen hele tiden har kunnet påstå, at masseødelæggelsesvåben ikke juridisk var årsagen til, at Danmark gik ind i krigen, men alene det faktum, at Saddam Hussein nægtede at samarbejde med FNs våbeninspektører.
Det er samtidig rigtigt, at både debatten i Folketinget og i offentligheden bar præg af også regeringens påstande om masseødelæggelsesvåben.
Mine bemærkninger var todelt: Dels en konstatering af, at den danske beslutning formelt ikke handlede om masseødelæggelsesvåben i modsætning til tilsvarende beslutninger i Storbritannien og Spanien, hvor det efterfølgende fik politiske konsekvenser, da det kom frem, at beslutningerne byggede på en løgn. Og dels udtrykte jeg frustration over, at både medier og offentlighed blev løjet overfor i både Danmark og resten af verden.
Jeg fastholder derfor mine udtalelser, som ikke er et forsøg på at hvidvaske regeringen, men et forsøg på at forklare, hvorfor situationen i Danmark rent formelt og derfor også politisk har været en anden i Danmark end i en række andre krigsførende lande..
Hav en god sommer.
Med venlig hilsen
Ulrik Haagerup
Nyhedsdirektør i DR

Fra: Jørgen Garp [mailto:jorgen.garp44@gmail.com]
Sendt: 29. juni 2011 17:32
Til: 'Ulrik Haagerup DR Nyheder'; 'Jacob Christian Mollerup DR'
Cc: 'Mathilde Augusta Wahl DR Nyheder'
Emne: SV: Henvendelse til DR
Kære Ulrik Haagerup
Tak for svaret.
Nu bliver det her hurtigt en semantisk udredning, jf.
- at beslutningsforslaget i sin afstemningsform blot hedder: ”Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.”
- at dette har som ”Baggrund: Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at regeringen fandt, at et dansk militært bidrag til en indsats i Irak ville medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed i regionen.”
- at baggrunden ”den internationale fred og sikkerhed i regionen” stort set udelukkende henviser til Iraks manglende afskaffelse af sine masseødelæggelses våben jf. resolution 678, 687 og 1441.
- at (som jeg skrev i min klage, se vedhæftede) ”Hele begrundelsen for vedtagelsen af folketingsbeslutningen hviler udelukkende på, at Irak ikke har afskaffet sine masseødelæggelsesvåben, som FN har pålagt dem at gøre.”
Imidlertid er denne semantiske udredning relativt uinteressant i forhold til klagen, hvis man, som jeg, tillader sig at mene, at det er pressens og mediernes opgave at sikre, at befolkningen ikke føres bag lyset af manipulerende juridiske og politiske manøvrer fra magthavernes side (læs den danske regering), og at det dermed IKKE er mediernes opgave at medvirke til at dække over og tilsløre magthavernes manipulerende manøvrer ved:
1) Som Carsten Jensen dokumenterer, at gennemføre et servilt interview med tilsløringsagent nr. 1 i denne sag landets statsminister Anders Fogh Rasmussen, der på ingen måde hjælper befolkningen med at afsløre den reelle baggrund for og årsag til Danmarks deltagelse i en ulovlig angrebskrig.
2) At du som nyhedsdirektør gør statsministerens tilslørings aktion i forhold til beslutningen om at sende Danmark i krig på et løgnagtigt grundlag til DR's officielle holdning og domsafsigelse i kontroversen om optakten til Irak krigen. Jf. dit svar (29/5-11 på DR2) på DR journalist Christian Schous spørgsmål: "Gjorde DR sit til at holde A. Fogh Rasmussen op på løgnen om masseødelæggelsesvåben?"
"Den beslutning der blev truffet i folketinget byggede rent faktisk faktuelt på noget andet, det byggede på våbeninspektører, FN resolutioner og aldrig på masseødelæggelsesvåben.".. "Faktuelt var det jo bare sådan, at det ikke var det som folketingets flertal sendte Danmark historisk i krig for første gang siden 1864 på, det var ikke masseødelæggelsesvåben."
Ifølge din udlægning byggede folketingsbeslutningen således på, ..”våbeninspektører, FN resolutioner og aldrig på masseødelæggelsesvåben”, hvilket er (ja undskyld) det skinbarlige vrøvl alene af den grund, at disse FN resolutioner (nr. 687 og 1441), som våbeninspektørerne også arbejdede ud fra, eksplicit handler om masseødelæggelsesvåben!
Jeg vil derfor fastholde, at DR skal komme med en berigtigelse af denne journalistik vildledende sagsfremstilling.
For at fremme dette sender jeg hermed også sagen til seernes redaktør i DR Jacob Mollerup.
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Fra: Jørgen Garp [mailto:jorgen.garp44@gmail.com]
Sendt: 29. juni 2011 18:26
Til: Ulrik Haagerup DR Nyheder; Jacob Christian Mollerup DR
Cc: Mathilde Augusta Wahl DR Nyheder
Emne: SV: Henvendelse til DR

Rettelse: Resolution 678 (29/11-1990), optakten til Golfkrigen, taler om ”genoprettelse af den internationale fred og sikkerhed i regionen”, resolution 687 (03/4-1991) er om våbenhvilen efter krigen og handler eksplicit om masseødelæggelsesvåben.

Den 5. okt. 2011 15.32 skrev Jacob Christian Mollerup DR <JMOL@dr.dk>:
Kære Jørgen Garp,
Du sendte mig før sommerferien en kopi af nedenstående mail til Ulrik Haagerup. Jeg ved ikke om du forventede et svar, men jeg vil i alle fald gerne forklare, hvorfor jeg ikke har taget sagen op.
Kernen i din kritik er, at DR har medvirket til at dække over og tilsløre magthavernes manipulerende manøvrer.
1) Som et eksempel herpå omtaler du nogle spørgsmål i et uddrag af et interview med statsministeren. De viser i min optik hverken det ene eller andet. Der er i alle fald ikke noget at berigtige.
2) Det andet eksempel handler om, hvorvidt Haagerups udtalelser er vildledende. Jeg er enig i, at udsagnene fra Haagerup kan diskuteres, men jeg kan ikke følge din karakteristik. Hvordan du end vender og drejer det, så omtalte beslutningsforslaget rent faktisk ikke masseødelæggelsesvåbnene direkte. Derfor er der ikke noget at berigtige. Når Haagerup henviser til FN og inspektørerne er det i øvrigt som henvisning til det såkaldte FN-spor – det er jo ikke for at sige, at våbeninspektørerne ikke beskæftigede sig med masseødelæggelsesvåben. Men uanset dette: Som Haagerup selv er inde på, spillede påstanden om disse våben selvklart en helt afgørende og central rolle i såvel den internationale som den danske debat. Det blev da også gang på gang omtalt i DR’s daværende dækning. Din karakteristik er ikke rimelig.
Du rejser yderligere spørgsmålet om, hvorvidt DR gjorde nok for at lave kritisk journalistik omkring begrundelserne for at gå i krig. Det kan og bør selvfølgelig diskuteres, og det er tankevækkende, at diskussionen dengang i høj grad handlede om, at DR og ledende udsendte medarbejdere blev angrebet for at være anti-regeringen, anti-krig osv. Jf. også den seneste runde herom i forbindelse med Ole Sippel og ”Jagten på de røde lejesvende”.
Jeg har tidligere kritiseret, at DR’s samlede dækning af krigene var for svag og ikke i rimelig grad dækkede Danmarks nye rolle som krigsførende nation. Jeg synes dette billede har ændret sig væsentligt det sidste par år. Du kender sikkert selv eksemplerne fra tema-aftener, dokumentarer o.m.m. Jf. WMD burde bl.a. Curveball-dokumentarerne interessere dig.
Vedrørende den principielle vil jeg også gerne henvise til mine klummer om ”Den hemmelige krig”.Se f.eks.:
http://www.dr.dk/OmDR/Lytternes_og_seernes_redaktoer/Klummer/2007/0126150316.htm
Mvh Jacob
Jacob Mollerup,
Lytternes og seernes redaktør
DR

06/10/11
Kære Jacob Mollerup
Jeg sendte en kopi til dig, fordi du i en tidligere mail havde henvist min klage til en anden instans og tilkendegivet, at hvis jeg ikke fik (et rimeligt?) svar på min klage, så skulle jeg vende tilbage til dig.
ad 1. Det er ikke afgørende men kun med som supplement så og sige, og det kan diskuteres om det var "servilt" osv.
ad 2. Det helt centrale i min (oprindelige) klage er,
"At du (Hågerup) som nyhedsdirektør gør statsministerens tilslørings aktion i forhold til beslutningen om at sende Danmark i krig på et løgnagtigt grundlag til DR's officielle holdning og domsafsigelse i kontroversen om optakten til Irak krigen
Der er tale om en domsafsigelse i en kontrovers som kan diskuteres, ja netop og jeg giver min version, men UlrikHågerup afsiger som Nyhedsdirektør for DR dom i denne kontrovers, se det er problemet.
Hvis ikke der var en uafklaret kontrovers her, ja undskyld så er journalist Christian Schous spørgsmål: "Gjorde DR sit til at holde A. Fogh Rasmussen op på løgnen om masseødelæggelsesvåben?" direkte tåbeligt eller lignende!
Ulrik Hågerup svarer (endnu engang): "Den beslutning der blev truffet i folketinget byggede rent faktisk faktuelt på noget andet, det byggede på våbeninspektører, FN resolutioner og aldrig på masseødelæggelsesvåben.".. "Faktuelt var det jo bare sådan, at det ikke var det som folketingets flertal sendte Danmark historisk i krig for første gang siden 1864 på, det var ikke masseødelæggelsesvåben."
Nej der er intet som bare med rimelighed kan karakteriseres som faktuelt (objektivt) i den sag. Jeg henviser endnu engang til min ”semantiske” gennemgang af kilderne og hævder samtidig, at hverken du eller jeg ville have bestået vores eksamen hos Henrik Nissen i kildekritik i sin tid på samfundsfag (på KU), hvis vi havde hævdet noget sådant! Sådan er det bare.
Med venlig hilsen
Jørgen

Jacob Christian Mollerup DR JMOL@dr.dk
06/10/11
Kære Jørgen,
Ja, det forklarer jo en del. Jeg tog aldrig kurset hos Henrik Nissen fordi jeg skiftede til polit-studiet!
Men jeg synes altså ikke Haagerup kommer med nogen ”dom”. Jeg vil ikke kaste mig ud i noget større forsvar for hans udtalelser.
Jeg vil imidlertid gerne være med til at diskutere DR’s dækning af krigene – herunder optakten til Irak-krigen (som jeg selv i øvrigt dengang skrev om i Berlingske Nyhedsmagasin med rimeligt relevante forudsigelser). Men jeg mener altså ikke der er noget i det, Haagerup fik rodet sig ud at forklare(om en periode hvor han heller ikke var i DR) som kræver beklagelser. Du kan kalde dem dårlige undskyldninger eller tynde bortforklaringer. Men det er debatstof og ikke faktuelle fejl, der kræver berigtigelse mv.
Mvh
Jacob


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.