onsdag den 30. oktober 2013

Den kolde krig: Jørgen Dragsdahl versus Bent Jensen


Østre Landsrets (ØL) selektive reduktionisme: (03/11-13)
"Landsrettens begrundelse og resultat:
Landsretten tiltræder således, at udsagnene nr. 1-35 udgør ærefornærmende sigtelser i straffelovens § 267’s forstand.
Vurdering af udsagnenes berettigelse
Spørgsmålet er herefter, om fremsættelsen af de ærefornærmende sigtelser var berettiget.
Ved vurderingen heraf skal straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, fortolkes i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Der skal derfor foretages en afvejning af Bent Jensens ret til ytringsfrihed, jf. artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og Jørgen Dragsdahls ret til respekt for privatliv, jf. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention” s.90 B201802F-TSS, UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG.

Man bemærker den vægt ØL lægger på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (DEM) i forhold til injurielovgivningens §267 og 269, stk1, (”En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises,..*) således at det ender i en afvejning af artikler i DEM, og dermed reduceres straffelovens §269, stk.1 – bevisbyrden – allerede her i fortolkningen af fortolkningskravet! Det krav er, hvad der teknisk/juridisk kaldes, at ”domstolene er overladt en begrænset skønsmargin”. 
Man fristes til at spørge, hvor blev kravet om sandheds beviset af, når det allerede her reduceres til en afvejning af ytringsfrihed contra respekt for privatlivets fred? Desuden overser retten tilsyneladende, at DEM: "Artikel 10 angiver, at ytringsfriheden naturligvis er underkastet en række begrænsninger, f.eks. »for at beskytte andres gode navn og rygte..."
http://www.b.dk/kommentarer/lad-dragsdahl-faa-fri-proces

”Henset til at Bent Jensen er professor i historie, at udtalelserne i det væsentlige er fremsat i landsdækkende aviser, at Jørgen Dragsdahl er en kendt og aktiv journalist og debattør, og at der er tale om et emne af stor samfundsmæssig interesse, skal der meget til for, at udsagnene kan anses for strafbare, idet domstolene er overladt en begrænset skønsmargin ved vurderingen af, om det er nødvendigt at foretage indgreb i Bent Jensens ret til ytringsfrihed som beskyttet af artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.”s.91

Den begrænsede skønsmargin understreges/skærpes således af, at BJ er professor i historie, Dragsdahl en kendt, aktiv journalist og debatør, og det omhandler et emne af stor samfundsmæssig interesse. Disse forhold reducerer beviskravet jvf. §269, stk.1 væsentligt mere, må det antages, end hvis BJ ikke havde været professor, Dragsdahl ikke kendt og emnet ikke af stor samfundsmæssig interesse. Der er altså betydelig elastik i den vægt, der kan tillægges rettens fortolkning af §269, stk1 set i lyser af DEM artikel 10, og hos ØL kan man roligt sige, 'den får hele armen' - altså elastikken. 

"Udsagn om agentvirksomhed (s. 91ff)
Som anført indeholder udsagn nr. 1-14, 20-25 og 32-35 ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl om agentvirksomhed.
Ved vurderingen af disse udsagn bemærker landsretten, at Jørgen Dragsdahl aldrig har været sigtet eller tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 108. Der er heller ikke ført bevis for, at Jørgen Dragsdahl rent faktisk har været agent for KGB.” s.92

Men det skal der heller ikke - føres bevis for at Dragsdahl rent faktisk har været agent, påstår retten, der som nævnt allerede har reduceret det til en afvejning af ytringsfrihed og privatliv, og her kommer så næste reduktion, hokus pokus, BJ har selv sagt og skrevet, at han ikke har beskyldt Dragsdahl for noget strafbart og i øvrigt er ”agent” et uklart begreb! 

”Landsretten finder, at der hverken ud fra ordlyden af de enkelte udsagn eller deres kontekst er grundlag for at fastslå, at udsagnene indeholder en beskyldning om, at Jørgen Dragsdahl skulle have overtrådt straffelovens § 108 eller i øvrigt have foretaget sig noget strafbart.
Der er herved lagt vægt på, at begrebet ”agent” ikke er entydigt eller nærmere defineret i straffeloven. Herudover har Bent Jensen i sin kronik ”Jura, historie, politik – brødnid” i Jyllands-Posten den 7. februar 2007 udtrykkeligt anført, at han ikke ”anklager” Jørgen Dragsdahl eller forholder sig til spørgsmålet om skyld, men at han alene har refereret til sine kilder.”
Selv om der ikke er tale om en beskyldning vedrørende et strafbart forhold, finder lands-retten, at udtalelserne om agentvirksomhed og udsagn i tilknytning hertil indeholder alvorlige sigtelser, hvorfor det er afgørende, om Bent Jensen har haft et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sine udtalelser.”s.92

Py-ha, således oplyst er vi nået fra et krav om at føre bevis for, at Dragsdahl er agent (for en fremmed magt, Sovjetunionen), som retten i øvrigt ikke rigtig ved, hvad er for en størrelse, noget med skæg og blå briller måske, who knows? Desuden har BJ kun refereret til sine kilder, som en anden historiker har hævdet, BJ har en "perverteret omgang med." 
Altså BJ har ikke hævdet, Dragsdahl var agent og havde begået noget strafbart, men alligevel indeholder "udtalelserne om agentvirksomhed og udsagn i tilknytning hertil () alvorlige sigtelser".
Agentvirksomhed mv. som man åbenbart godt kan udføre uden at være agent, hvilket da i det mindste lyder som en interessant hypotese for en historiker - og for ØL. 
Når man så udøver agentvirksomhed uden at være agent, hvad gør man det så som, 'slagter' eller ...? Og det betyder formodentlig omvendt også, at man kan være agent uden at udøve agentvirksomhed, eller så er man måske bare en 'hvilende' agent..men det er vel stadig en slags agentvirksomhed...eller hvad?
Resultatet af denne mildt sagt uklare dansen frem og tilbage er imidlertid, at nu skal BJ kun bevise, at han har tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sine udtalelser om agentvirksomhed mv. og ikke, at Dragsdahl er agent for en fremmed magt, selv om han altså ifølge BJ, siger ØL, udfører agentvirksomhed!
Er De forvirret, så klar parat til næste step:

”Efter en samlet vurdering af de fremlagte PET-dokumenter finder landsretten, at Bent Jensen har været berettiget til at antage, at indholdet af PET-dokumenterne gav udtryk for PETs opfattelse og ikke blot var udtryk for den enkelte medarbejders vurdering.”s.95

Man kan sige meget om ØL, men den høje ret er ikke enig med den historiker, der i Deadline 25/10 omtalte BJ’s "perverterede omgang med kilderne" eller med Svendborg byret for dens sags skyld! 
Vi andre kalder det fremadrettet, PET mistanke eller ’sladder’, som ganske vist ikke kun kommer fra den enkelte medarbejder men heller ikke fra alle dokumenter og alle retten har afhørt, ja sidstnævnte vel nærmest kun et mindretal?
Eller som historikeren Fabricius skriver (se nedenfor): "Det er det (hvad folk/PET tror, min bem.), som landsretten kalder det faktuelle grundlag for Jensens udsagn, idet han altså ifølge Landsretten ikke har udtalt sig om Dragsdahls skyld, men kun om det forhold, at folk troede, at han var skyldig."
Frit oversat kalder jeg det derfor for 'sladderbeviset', altså at det faktuelle grundlag betænkeligt mere ligner 'mistanke, sladder og løse rygter', som jo heller aldrig førte til nogen som helst retslige tiltag mod Dragsdahl, hverken for at være agent eller for at udføre agentvirksomhed, selv om han ikke var agent (!) eller noget som helst andet!


"På denne baggrund og efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til Jørgen Dragsdahls omdømme finder landsretten, at Bent Jensens fremsættelse af ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl om agentvirksomhed (udsagn nr. 1-14, 20-25 og 32-35) er berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskon-vention." s.97

*) § 269, stk1 "En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv."

"Udsagn om desinformation (s.97ff)
Som anført indeholder udsagn nr. 15-19 og 26-31 ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl vedrørende desinformation.....
Udtrykket desinformation kan forstås på flere måder, herunder i snæver og bred forstand. I snæver forstand kan desinformation forstås som en person, der bevidst og mod bedre vidende gengiver urigtige og vildledende oplysninger som led i et samarbejde med en fremmed stats efterretningstjeneste. I bred forstand kan desinformation forstås som formidling af oplysninger, der ud fra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser.
Det må derfor bero på indholdet af artiklerne, herunder hvordan de vil blive opfattet af en almindelig læser, hvordan Bent Jensen har anvendt udtrykket desinformation.
Der er ikke i artiklerne tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Bent Jensen har brugt udtrykket desinformation i den anførte snævre betydning. Det må derimod lægges til grund, at udtrykket er anvendt i en mere bred betydning, hvor Bent Jensen navnlig kritiserer indholdet af Jørgen Dragsdahls artikler og ikke mindst hans brug af kilder.
Landsretten har herved navnlig lagt vægt på de eksempler, der er anvendt af Bent Jensen til illustration af beskyldningen om, at Jørgen Dragsdahl bedrev desinformation."

Igen vil den uvildige iagttager bemærke, at ØL fortsat i sine valg og prioriteringer konsekvent tolker til fordel for BJ og ulempe for Dragsdahl. Der er ikke i BJ's artikler tilstrækkeligt grundlag for at antage, at BJ har brugt udtrykket desinformation i begrebets snævre betydning, som bevidst vildledning osv i samarbejde med en fremmed stats efterretningstjeneste fra Dragsdahls side. 
Jamen hvorfor dog nu ikke det, når retten har bestemt, at BJ har faktuelt grundlag for at påstå, at Dragsdahl har udført agentvirksomhed - godt nok uden at være agent, og nu åbenbart også uden at ane, hvad han foretog sig - men alligevel ? 
Men især skal man lægge mærke til, hvad retten nu mener, der skal lægges vægt på som desinformation i bredere forstand, nemlig "som formidling af oplysninger, der ud fra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser." 
OBS!OBS! Læg her især mærke til "ud fra en objektiv betragtning"! Her må den uvildige iagttager igen føle sig "helt igennem tryg" ved, at have rettens alter ego professeren BJ som varetager af vurderingen af, hvad der er objektivt urigtige eller vildledende i en fremmed stats tjeneste ved Dragsdahls artikler (sic!)!
Det bliver interessant det her, hvor retten indleder med en gedigen overraskelse:

"Det fremgår, at Bent Jensen vurderer, at Jørgen Dragsdahl formidler urigtige og vildledende oplysninger"s.98

Ser man det, ser man det, som sagt en gedigen overraskelse!

"Bent Jensens udsagn om Jørgen Dragsdahls desinformation er således i det væsentlige udtryk for en kritisk vurdering af Jørgen Dragsdahls arbejde som journalist og debattør, og der er tale om såkaldte kritiske værdidomme (”value judgments”)." s.98

Ja så, ja så! Jeg minder endnu engang stilfærdigt om den kollega til BJ, der i Deadline talte om BJ's "perverterede omgang med kilderne"! Det er jo spændende som en krimi det her.

"Det kan ikke kræves, at Bent Jensen skal føre sandhedsbevis for de ærefornærmende sigtelser om desinformation, men henset til sigtelsens karakter er det et krav, at Bent Jensen har haft et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sin kritik." s.98

Igen Pu-ha, der fik de - ØL - da hevet BJ af den krog, de var tæt på, at få ham hængt op på - og iøvrigt ØL selv - med udsagnene om den objektive betragtning og vurdering af Dragsdahls artikler. 
Det kan så alligevel ikke kræves af BJ, at han skal føre sandhedsbevis for, at Dragsdahls artikler "ud fra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser." Kravet til BJ reduceres igen, igen til, at han også her kun skal have tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sin kritik. 
Skulle der være nogen, der allerede nu mener, at ØL nærmer sig et regulært 'streap-a-tease shouws', skal jeg ikke komme med unødige indvendinger, men fortsætter: 

"Det er ikke landsrettens opgave at vurdere, om dokument FM 30-31 B rent faktisk er en KGB-forfalskning, om der er tale om falske spionanklager mod sovjetiske systemkritikere, og om Jørgen Dragsdahls artikler og udtalelser rent faktisk har dækning i de af ham anvendte kilder."s.98

SÅDAN, så blev ØL selv hevet af objektivitskrogen, nå ja af den høje ret selv ganske vist, men alligevel af kom de da, i forpjusket tilstand ganske vist, men af...osv! 
Det bliver om muligt værre endnu:

"Landsretten finder, at Bent Jensens kritik ikke er grundløs, og at han har haft et faktuelt grundlag for sin kritik af Jørgen Dragsdahl. I de omhandlede artikler og for landsretten har Bent Jensen således nærmere redegjort for, hvorfor han er kritisk over for Jørgen Dragsdahls brug af kilder."s.99

BJ (eller PET) har således IKKE ifølge ØL kunnet føre nogen form for bevis for, at Dragsdahls artikler "ud fra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser." 
For slet ikke at tale om, at bevise, at Dragsdahl bevidst skulle have udført sligt. Dragsdahl er heller aldrig tiltalt for noget sådant eller lignende, ja slet ikke tiltalt overhovedet!
Men BJ har -siger ØL - haft faktuelt (PET) grundlag for sin kritik af Dragsdahls artikler, IKKE ud fra en objektiv betragtning men hvad så udfra - PET mistanke, sladder og løse rygter kombineret med BJ's værdidomme - må man vel antage eller BJ's kildekritiske misbrug af PET dokumenterne eller ØL's kildekritiske (?) blåstempling af selvsamme dokumenter? 
Svaret blæser i vinden eller rettere i ØL orkanen!

"Der er således ikke tale om grundløse beskyldninger om desinformation, idet Bent Jensen har haft et faktuelt grundlag for sin kritik.
Landsretten lægger også vægt på, at Bent Jensen har udtalt sig som historiker i landsdækkende aviser, at Jørgen Dragsdahl er en kendt og aktiv journalist og debattør, at der er tale om et emne af offentlig interesse, at udtalelserne i det væsentlige har karakter af værdidomme, samt de vide rammer for ytringsfrihed, der må gælde med hensyn til kritiske udtalelser om emner af samfundsmæssig interesse.
På den baggrund og efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til Jørgen Dragsdahls omdømme finder landsretten, at Bent Jensens fremsættelse af ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl om desinformation (ud-sagn nr. 15-19 og 26-31) er berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortol-ket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Herefter tager landsretten Bent Jensens påstand om frifindelse til følge."s.100

Da retten nu tiltager sig retten til at gentage sig selv og endnu engang hævde, at " Der er således ikke tale om grundløse beskyldninger om desinformation, idet Bent Jensen har haft et faktuelt grundlag for sin kritik.", så tiltager jeg mig også retten til at gentage mig selv:

BJ (eller PET) har således IKKE ifølge ØL kunnet føre nogen form for bevis for, at Dragsdahls artikler "ud fra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser." 
For slet ikke at tale om, at bevise, at Dragsdahl bevidst skulle have udført sligt. Dragsdahl er heller aldrig tiltalt for noget sådant eller lignende, ja slet ikke tiltalt overhovedet!
Men BJ har -siger ØL- haft faktuelt (PET) grundlag for sin kritik af Dragsdahls artikler, IKKE ud fra en objektiv betragtning men hvad så udfra - PET mistanke, sladder og løse rygter kombineret med BJ's værdidomme - må man vel antage eller BJ's kildekritiske misbrug af PET dokumenterne eller ØL's kildekritiske (?) blåstempling af selvsamme dokumenter? 

OG:
Altså BJ har ikke hævdet, Dragsdahl var agent og havde begået noget strafbart, men alligevel indeholder "udtalelserne om agentvirksomhed og udsagn i tilknytning hertil () alvorlige sigtelser".
Agentvirksomhed mv. som man åbenbart godt kan udføre uden at være agent, hvilket da i det mindste lyder som en interessant hypotese for en historiker - og for ØL. 
Når man så udøver agentvirksomhed uden at være agent, hvad gør man det så som, 'slagter' eller ...? 
Resultatet af denne mildt sagt uklare dansen frem og tilbage er imidlertid, at nu skal BJ kun bevise, at han har tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sine udtalelser om agentvirksomhed mv. og ikke, at Dragsdahl er agent for en fremmed magt, selv om han altså ifølge BJ, siger ØL, udfører agentvirksomhed!

Skal det her forestille en RETs afgørelse? Til højesteret, så hurtigt som muligt, så der forhåbentligt kan blive bragt lidt orden i det kaos ØL har efterladt!

Til baggrund:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1374214/mens-pet-censurerer-bent-jensen/


Frifindelsen af Bent Jensen i injuriesagen mod Jørgen Dragsdahl (26-30/10-13)
Med landsrettens dom - frifindelse af Bent Jensen i sagen mod Jørgen Dragshdal - har vi virkelig at gøre med en flok politiserende ’amatører’.
Som historikeren Fabricius i Deadline 25/10-13 glimrende fastslog, så siger dommen, at Bent Jensen IKKE har løftet den bevisbyrde, som han skal løfte for at slippe af anklagerens krog, med sine injurierende, æreskrænkende ifølge retten, agent og desinformations anklager mod Jørgen Johannes Dalitz Dragsdahl.
Men af hensyn til ytringsfriheden, som hives ind fra oven, som en anden deus ex machina, til lejligheden udklædt i Menneskerettighedskonventions paragraffer som selvlysende fortolkningsramme, så må Bent Jensen komme med vilde påstande, på et enormt tyndt grundlag, især fordi han er professor og dermed har udvidet (sic!) ytringsfrihed, som han ikke kan (og åbenbart ifølge retten ikke skal!) føre bevis for!
OG fordi Jørgen Dragsdahl er en offenlig 'kendt og aktiv' kontanthjælpsmodtager ... nå nej 'journalist og debattør', omend nu forhenværende grundet den offentlige tilsvining anført af Bent Jensen&Co!
Hallo, som den anden historiker fremførte, så er netop det forhold, at man er historiker et argument for, at man skal omgås sine kilder kildekritisk og dermed veje sine ord på kildekritikkens guldvægt i modsætning til for eks. politikere og andet godtfolk.
I den konkrete sag betyder det, at enhver redelig historiker, som ved at hans fornemmeste opgave netop er ikke at agere politiker, og derfor straks vil indse, at det faktuelle grundlag, som retten i sin vildelse fabler om, som det figenblad den holder op for sin politiserende dom, ikke holder en meter under den kildekritiske lup, som ’du godeste’ samtidig er argumentet for at give Bent Jensen udvidede professor beføjelser ud i ytringsfriheden, som han forudsigeligt misbruger på det skammeligste, til netop på det tyndeste grundlag, brugen af ordet (påvirknings)agent og desinformator fra mere eller mindre tvivlsomme kilder i en lige så tvivlsom kontekst, at fremture med påstanden om Dragsdahls agent og desinformations virksomhed!
Eller som Fabricius skriver: "Det er det (hvad folk/PET tror, min bem.), som landsretten kalder det faktuelle grundlag for Jensens udsagn, idet han altså ifølge Landsretten ikke har udtalt sig om Dragsdahls skyld, men kun om det forhold, at folk troede, at han var skyldig." http://klummermedmere.blogspot.dk/2013/10/beskyldningerne-mod-dragsdahl-er-stadig.html?spref=fb

Jamen skal vi så ikke bare kalde det, som Bent Jensen bygger på, for det det er, rendyrket (PET) sladder og løse rygter, og som en dansk ret frifinder ham for med en søgt begrundelse!
Ergo hvis/når (PET) sladderen løber og du er professor eller lignende (?) så brug den og svin (kendte) folk til i al offentlighed, og Østre Landsret står parat med en frifindelse!
En 'sladder', påstand/bevisbyrde som retten samtidig siger han, Bent Jensen ikke kan løfte, og af den grund netop burde have indset det professorale misbrug af, eller "perverterede omgang med kilderne", som en anden historiker fremførte.
Det mente en anden Dead Line gæst jurist i arbejdsret, professor Ole Hasselbalch, en Bent Jensen klon og formand for Den Danske forening 1990-2000, han så ville være i stand til - at løfte bevisbyrden - på ti minutter! Som det er fremført, så kan man næppe overvurdere betydningen af nogle menneskers overvurdering af egne evner!

Dette forhindrer jo IKKE, at man kan og har lov at fremsætte vilde og/eller dristige påstande/hypoteser historisk set, som den anden historiker i Dead Line syntes at tro byretsdommen ville forhindre. Men kan man ikke verificere (eller falsificere) sine påstande, og det kan Bent Jensen netop ikke, har han rettens ord for, ja så må påstanden/hypotesen netop forkastes, så enkelt er det.
Altså for en ikke politiserende men en redelig historiker, der ikke starter med konklusionen og derefter af al magt søger at føre bevis for denne ved udelukkende, at søge efter det der bekræfter hans forudfattede meninger eller teser, og bortse fra alt der ikke bekræfter denne hans indledende påstande.
En sådan uredelig fremgangsmåde bliver jo så netop tværtimod et misbrug af ytringsfriheden, og især da af den udvidede en af slagsen som landsretten tilsyneladende i ren politiseren fremtryller, som en særlig gave til professorer, som de så kan misbruge efter behag og fremture med udokumenterede injurierende påstande, med hypoteser, der altså ikke holder vand, men er hullede som en si!

Politiske ’klaphatte’ det er landsretten tillige, når enhver politisk ’idiot’ burde forudse, hvilken gavebod man samtidig åbner for ’Morgenfascisten Jyllandspesten’(navnet stammer fra avisens tidligere, bl.a. i 30’erne, åbenlyse Nazisympatier, se http://www.information.dk/476412 ), der hermed får foræret en eftertragtet anledning til at svinge sig op til de sædvanlige politiske svinestreger. "Jyllands-Posten, der i en leder på sin hjemmeside kl. 12.11 samme dag udlagde dommen som »en officiel bekræftelse af det faktum, at det var en KGB-agent, der stod bag 1980’ernes ødelæggende fodnotepolitik, som truede Danmarks forhold til nato."
http://www.information.dk/476584

For helt at forstå rækkevidden af Bent Jensen & Co.'s politiske stunt, "hvor Danmarks sikkerhedspolitik kæntrede", så se Deadline 29/10-13 med Bent Jensen.
Her kan man få den fulde 'sandhed' og forståelse af, hvorfor Jørgen Johannes Dalitz Dragsdahl skal trækkes gennem sølet som 'stråmand': Fordi de højreorienterede, som Ben Jensen gentager flere gange, var utilfredse med Folketingsflertallets udenrigspolitik i 80'ernes 'fodnotepoilitik'. Og det skal Dragsdahl bøde for i et konspiratorisk commando raid, for folketingsflertallet kan man ikke ramme direkte, trods alt, endnu!
Desværre får en ellers fremragende Nynne Bjerre ikke boret i dette, men hør og se interviewet: http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-422#!/25:23
Man kan altid finde hår i suppen i den slags ’live situationer’, som i interviewet med Bent Jensen(BJ) af Nynne Bjerre Christensen (NBC), men her var kun det lille et af slagsen, at Peder Larsen citatet glippede....men, men desværre og derimod var der en mindre træstamme i suppen, som, det er jeg sikker på, Nynne Bjerre slet ikke selv opdagede!?
Nemlig som nævnt det forhold, at vores ven den kære Bent Jensen adskillige gange, når han var presset, og det var han i interviewet, tyede til den sidste skanses forsvar, en rendyrket politisk udtalelse eller rettere postulat, at Danmarks sikkerhedspolitik væltede i 80’erne var argumentet med ’fodnotepolitikken’, altså at det er den politik BJ egentlig går efter, sammen med sine politiske kumpaner. 
Denne politik blev gennemført af et flertal i folketinget, men som efter vores alle sammens ven professoren Bent Jensen og hans kumpaner i Jyllandspesten og omegns mening, selvfølgelig var helt forkert, ja vel nærmest landskadelig virksomhed – og da disse mennesker historisk som aktuelt altid har haft det svært med et demokrati, der ikke gav dem ret, ja så skulle der findes en ’stråmand’ for denne politik, som man kunne kanøfle, når man trods alt ikke åbenlyst – eller lige nu - kunne underløbe demokratiske afgørelser i Folketinget!
Hvorfor vores ven BJ helt efter målet helliger midlet set-up efter egen opfattelse har ret til, nu minsandten også ifølge den politiserende Østre landsret, som åbenbart også har skrevet en bog om ytringsfrihed, som har imponeret retten selv så meget, at de helt har mistet den juridiske orienteringsevne, at svine Dragsdahl, socialdemokrater, fodnotepolitik og folketingsflertal mv. til, som det passer ham ifølge den politiske landsret!

Hvad er det vores ven Bent siger, som retten tilsyneladende har ’købt og betalt’, sådan helt konkret til blokken, og som er grundlaget for en del af ovenstående betragtninger? Det kommer her:
BJ: ”Der foregik meget, meget ihærdige sovjetiske bestræbelser på at påvirke Danmark i en retning, som kunne have været endt med at Danmark var blevet et sovjetisk lydland….”
NBC: ” Hvad er det for en skade Dragsdahl har udrettet ved de her mange frokoster, konspiratoriske møder….. Hvorfor er denne her sag så vigtig?”
BJ: ” Den er vigtig fordi det var en meget vigtig periode, hvor Danmark kæntrede, hvor Danmarks sikkerhedspolitik, som havde ligget meget, meget stabilt siden 1949 som medlem af NATO, den kæntrer I slutningen af 70’erne og op i 80’erne. Og den kæntrede i samme periode, hvor der foregik denne her meget meget energiske sovjetiske påvirkningsoffensiv, og derfor er det af interesse….betød denne der sovjetiske påvirknings offensiv noget ?...men det er et fuldstændigt og meget, meget legitimt og vigtigt område at undersøge……..”
NBC: ”Men nu er det så blevet et personspørgsmål (grundet retssagen, min bem.), men det handler i virkeligheden om diskussionen om fodnotepolitikken?"
BJ: ”Ja men det handler selvfølgelig også om Dragsdahl, fordi han var en meget meget vigtig spiller. Alle både hans venner og hans modstandere, de er enige om han spillede en formidabel rolle. Han havde meget meget tætte forbindelser til indflydelsesrige politikere i Socialdemokratiet, i SF, i VS”
NBC: ”Alt dette er kendt stof?....”
BJ: ”Nej det er bestemt ikke kendt stof. Det er blevet en lille bitte smule mere kendt i kraft af Østre Landsret. Fordi det er lykkedes os, at få nogle få, ganske, ganske få telefonaflytninger fremlagt…  han (Dragsdahl) og hans advokat satte sig imod, at de skulle fremlægges…..De giver et helt usædvanligt indblik i hvor tætte forbindelser han havde for eks. til Lasse Butz, til Kjeld Olesen, til Auken familien.”
NBC: ”Men al det er der heller ikke noget som helst odiøst i, al den stund han var ansat på Information og var venstrefløjs journalist. .....Men hvad er det vi ved i dag, som vi ikke vidste for 10 år siden i essensen om fodnotepolitikken om den her periode?”
BJ: ” Jeg vil sige det rent ud, vi ved takket være min indsats, at Jørgen Dragsdahl drev desinformation, på mange forskellige niveauer. Jeg har skrevet et papir, som er fremlagt i Østre Landsret, der hedder Jørgen Dragsdahl’s journalistik, det vil jeg anbefale…. Der kan man få 12-15 eksempler …helt konkret, underbygget i detaljen. Er det ikke interessant, at en dansk journalist, der spillede en formidabel rolle i sikkerhedspolitikken, der i 80’erne, hvor den kæntrede, at han drev desinformation, og jeg nu har Østre Landsrets ord for, at det var begrundet, at jeg skrev, at han drev desinformation , at det ikke bare var noget jeg fandt på…."

Efter denne politisk begrundede 'sladderagtige' fremfærd fra BJ, som, minder vi lige hinanden om endnu engang, landsretten 'køber som beset', som faktuelt grundlag for beskyldningerne, så har BJ samtidig den frækhed, at fyre følgende svada af mod byretten i Svendborg, efter fidelt at have smisket - for nu at bruge hans egen vending - for sine velyndere i Østre Landsret:
NBC: ”Retten siger jo ikke at han var agent….."
BJ:” Nej, fordi Landsretten er nemlig så klog, at den siger, at dommere i en dansk ret skal ikke tage stilling til historiske problemer…Det var det man gjorde i Svendborg, de sad der og legede historikere, og det lykkedes Dragsdahl og hans advokater, at få den der retssag forvandlet til en sag, hvor man sad og diskuterede forskellige emner i Den kolde krig, som overhovedet ikke hører hjemme i en retssal…”(min fremh.)
Osv.osv kører denne konspiratoriker derudaf - nu med, hævder han, Landsrettens godkendelse!

Endelig har JD fremlagt fire ringbind i ØL til brug for tilbagevisning af det af BJ nævnte papir "Jørgen Dragsdahl's journalistisk", som han har fremlagt i ØL til at godtgøre JD's desinformation. Ingen af delene syntes retten at have behandlet nærmere.

Det er muligt Jørgen Dragsdahl ligger på valen som den slagne part, men det egentlige nederlag står Østre Landsret for, der lader sig drive rundt i den politiske manege af en samling politiske fantaster med Bent Jensen i spidsen, og dermed det danske retssystem såfremt denne sag ikke ender for højesteret!

Iøvrigt så kan man ikke se bort fra, at den såkaldte 'fodnote' politik, som sagen politisk handler om eller mundede ud i som politisk resultat af kampen mod Vietnamkrig, det vanvittige atomkapløb osv. under Den kolde krig, at denne fornuftige politik vil ingen, selv dens hovedaktører SF-S-R, tilsyneladende i dag stille sig op og forsvare.
Her kan man ikke se røven for bare skosåler, nu hvor sejrherren skal skrive historien uden at begribe, at den virkelige sejrherre ikke er koldkrigs fantasterne som BJ, Jyllandsposten & Co., men især er dem, her iblandt Dragsdahl, der var med til at sikre, at Den kolde krig forblev kold og afsluttedes fredeligt og IKKE endte i et muligt og helt realistisk atomart ragnarok anført af 'Lemay' galninge på begge sider!
Denne aktuelle politiske kontekst skal landsrettens afgørelse også ses i og gør det så meget desto vigtigere, at få endnu en rets instans til at se på sagen!

Opfølgning:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2121673/professor-landsrettens-dom-i-dragsdahl-sagen-er-dybt-overraskende/
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2123576/eva-smiths-paastand-er-falsk/
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2128091/jeg-forholder-mig-til-dommen-bent/

Og Prolog:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1374214/mens-pet-censurerer-bent-jensen/


6 kommentarer:

 1. Én af kommentarerne på Eva Smiths indlæg "Landsrettens dom i Dragsdahl-sagen er dybt overraskende" på Politiken.dk var "Tudekiks".
  Jeg kom til at tænke det samme efter at have læst al din jamren til forsvar for den æreløse Dragsdahl.

  Jeg har kendt Eva siden jeg var ganske lille og jeg kender så udmærket hendes politiske ståsted på den yderste venstrefløj. Desværre løber hendes temperament af med hende endnu engang og i sin iver efter at forsvare JD lader hun jura være jura og læser dommen som en islamist læser Biblen. Pinligt efter min mening.

  Ole Hasselbalch må være spåmand i sin fritid for alle Eva’s og dine bortforklaringer passer til punkt og prikke med hvad han forudsagde den 28. oktober:

  http://snaphanen.dk/2013/10/28/ole-hasselbalch-det-er-ikke-sandt/

  Ejendommeligt!

  Du refererer flittigt Nynnes interview med Bent Jensen. Jeg nød også dette interview. Specielt fordi Nynne enten ikke ville eller ikke kunne forstå dommen fra Østre Landsret.
  Det gjorde, at Bent Jensen fik rig lejlighed til at forklare hende præcist hvad der dommen gik ud på og hvorfor dommerne i Svendborg slet ikke var deres opgave voksen.
  Indslaget var næsten lige så underholdende som en anden Deadline udsendelse som jeg (Francisco d’Anconia) har kommenteret på 180grader.dk:

  http://www.180grader.dk/Politik/det-er-ikke-sandt#c616494

  SvarSlet
 2. Hvis der var antydning af argumenter med bare en anelse sammenhæng, ville jeg svare, men det er ikke muligt her!

  SvarSlet
 3. He! Det var næsten samme svar som du gav til én på information.dk, der ligesom jeg ramte hovedet på sømmet:-)

  Så er det jo nemmest af forfalde til "manglende sammenhæng - ingen argumenter - derfor gider jeg ikke svare"-parolen.
  Jeg synes nu ikke at der mangler hverken sammenhæng eller argumenter.
  Modsat dit lange forvirrede opkast overfor som fint illustrerer at du intet har forstået af den jura der ligger bag dommen.
  Eller som Hasselbalch flere steder antyder: ikke VIL forstå.

  Jeg beklager at måtte inkludere et link til fjende-websiden, men her er altså en fin opsummering af dommen og præmisserne herfor, som rent faktisk overhovedet ikke er svær at forstå, selv for ikke-jurister - hvis man altså ØNSKER at forstå!

  Her en lille "teaser":


  Hvorvidt JD faktisk var agent, må man således forholde sig til ud fra, om man tror på PET's karakteristik af JD. Den kan man dog vel tillade sig at tro på. Det er således ikke sandt, som JD hævder, nemlig at PET aldrig har ført bevis for, at han var indflydelsesagent. Det ved vi intet om. Men man har nok lov til at gå ud fra, at PET havde belæg for at bruge betegnelsen "agent" over for statsministeren, udenrigsministeriet og de udenlandske allierede tjenester, til hvem oplysningen om ham som indflydelsesagent blev videregivet. Det vides også, at dette belæg var hele tre KGB-kilder suppleret med PET's egne efterforskninger.

  Det er heller ikke rigtigt, at der alene var tale om en mistanke om agentvirksomhed. Den begrundede mistanke herom var imidlertid tilstrækkelig til, at PET havde lovhjemmel til at overvåge JD, uanset at ikke al virksomhed som indflydelsesagent er strafbar (nærmere herom nedenfor). Det er således ikke sandt, at PET's efterforskning sluttede med at konkludere, at mistanken imod JD for (indflydelses)agentvirksomhed var uberettiget. PET indstillede først overvågningen på det tidspunkt, hvor KGB opdagede, at han var afsløret, hvorefter han ikke mere var brugbar som indflydelsesagent.

  Det er ej heller sandt, at det aldrig er bevist, at Dragsdahl skrev efter KGB-inspiration. Det modsatte har landsretten anført flere eksempler på i dommen.

  Endelig er det ikke sandt, at BJ var for lidt kildekritisk. Landsretten gennemgik hans kilder og påhørte hans forklaring om, hvilken kildekritik han havde udøvet. Han havde i øvrigt som sagt til sagen udarbejdet en grundig redegørelse netop herfor.


  God læsning!

  http://bentjensenforeningen.dk/article/article.php?article_id=55

  SvarSlet
 4. Her som på Information gider jeg ikke at bruge tid på små opblæste ’drengerøve’, der måske har læst jura på første del, og derfor mener sig berettiget til at afvise al argumentation med en pubertær hovenhed i stedet for argumenter, som nu her:
  "Modsat dit lange forvirrede opkast overfor som fint illustrerer at du intet har forstået af den jura der ligger bag dommen."
  OG hvad kommer der så i stedet, som åbenbart skal gøre det ud for et jura argument :"Hvorvidt JD faktisk var agent, må man således forholde sig til ud fra, om man tror på PET's karakteristik af JD. Den kan man dog vel tillade sig at tro på".
  Jamen lille mand, at komme daskende her med din tro! Du er jo ikke i kirke eller ved at lære Koranen udenad på en Madras (!) vel.
  Og når så troen ikke hjælper, så kommer du med KGB som sandhedsvidne, som du forholder dig til ligesom til PET, du tror!
  Ja PET havde formodentlig lovhjemmel til at overvåge JD, men det er IKKE det sagen drejer sig om, men om der blev rejst tiltale mod ham eller ej.
  For her i butikken gælder fakta og ikke almindelig provinsiel sladder, som ”at Dragsdahl skrev efter KGB-inspiration” (sic!), hvilket også burde være tilfældet i det danske retssystem, men i denne sag så langtfra er det!
  Så det gælder stadig min ven argumenter tak. Mere af ovenstående "forvirret opkast" og lignende uden argumentation, der forholder sig til det jeg skriver, bliver slettet uden videre, så er du advaret!

  SvarSlet
 5. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet
  Svar
  1. Som sagt bliver uvedkommende personligheder fjernet uden videre, ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til sagen.

   Kun skal jeg erstatte ordet 'drengerøv' med studentikos ikke fordi, det nødvendigvis er bedre, men fordi det er mere passende.
   Og så det eneste af dit indlæg, der er renset for ovenstående og indeholder et argument er følgende:

   "BJ har fået rettens ord for at han har læst og forstået PETs materiale korrekt og at såvel PET (som institution) som KGB opfattede JD som agent. Længere er den bare ikke. Forstå det dog. Det er ikke svært. BJ er blot at betragte som budbringer af fakta.
   I den forbindelse er det total irrelevant om der blev rejst tiltale mod JD. Faktum er, at JD var agent ifølge PET."

   ØL’s juridiske dribletur, som du gengiver, har jeg kommenteret ovenfor, og hvor Svendborg byret havde en opfattelse i retning af, BJ's "perverterede omgang med kilderne", som en historiker udtalte for åben skærm. Derfor skal Højesteret se på sagen!

   Slet

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.