onsdag den 13. maj 2015

Ytringsfriheden og 'de dumme ofre'!

Foranlediget af en længere FB diskussion med Søren K. Villemoes med flere om det forestående Folkemøde og Geert Wilders deltagelse mm., og fordi Villemoes mente jeg ville have godt af at læse denne artikel: http://politiken.dk/kultur/ECE2662613/rune-lykkeberg-hvem-er-dumme/
Således fik jeg tygget drøv på den af Anders Fogh og DF inspirerede for ikke at sige dominerede nye højredrejede (journalist)elites første blandt ligemænd Rune Lykkeberg (RL) og artikelen ”Hvem er dumme” Politiken lørdag 9/5.
Udover at man selvfølgelig i et demokrati må tåle at høre og se på både 'de dumme', og dem man måtte mene indtager, tegner og ytrer 100% åndssvage standpunkter, - og såmænd gør det nærmest hver eneste dag, altså at man må acceptere, at de andre har lov til bruge deres frihed, som de vil (indenfor lovens rammer formodentlig), for at du selv kan bruge din – et udsagn der næppe består idiot testen, at man som demokrat ikke meningsfuldt kan sige det modsatte, og at det derfor ikke forsvares af nogen som helst demokrater, ved deres fulde fem(!) - så er det afgørende hos RL, hvem der er offer og gerningsmand, OG at man ved at bede offeret droppe sin adfærd for at undgå voldelige overgreb giver offeret et medansvar for voldsmandens gerninger. Eksemplificeret med den udfordrende klædte kvinde, der dermed (i 'syge hjerner' forhåbentligt) får medansvar for voldtægten!
Af dette udleder RL så rent postulatorisk uden argumenter for koblingen, at man hermed samtidig "skandaløst" eller ej ødelægger ovenstående om den nødvendige frihed for dumpapper mv. Det bygger imidlertid på den forudsætning, at alle dumpapper er ofre! Jamen var det bare så vel, så kunne man jo bare bede dem klappe i og/eller ”klappe til dem”, men som bekendt forholder det sig oftest lige omvendt, at utallige gerningsmænd med tryk på mænd er dumpapper, og det der er værre!
Men selv den udfordrende klædte kvinde har muligheden for at agere anderledes via klædedragt mv. i forsøget på at undgå voldsmanden – ligesom det juridisk forudsættes, at hun tydeligt har afvist voldsmandens 'tilnærmelser', modsat den sorte overfor racisten eller jøden overfor Nazisten, ikke engang at afsværge deres tro hjalp jo jøderne, de var stadig jøder halvt eller kvart af 2. 3. generation, her er flugt eneste mulighed og ethvert "medansvar" derfor udelukket. Begge er altså ofre men den ene med mulighed, men ikke sikkerhed for at slippe ud af offerrollen, den anden reelt helt uden.
Heraf ses det let, som det hed i barndommens matematiktimer, at RL's og vores alle sammens dumpapper og åndssvage tegnere er helt anderledes bedre stillet. De har indiskutabelt ret til i et demokrati med ytringsfrihed og en retsstat, at sige hvad de vil indenfor lovens rammer. Men de har ingen ytringspligt, som det hedder, og de har derfor muligheden for og kan bare holde kæft eller sige noget andet og/eller droppe pennen eller tegne noget andet, hvormed de med næsten statsgaranti vil undgå den her omtalte vold.
En garanti den nævnte kvinde efter al erfaring slet ikke har, idioten altså voldsmanden vil altid kunne påstå, at hun udfordrede ham med et blik, en gangart osv., lidt ligesom man(d) overfor en rocker bare skal 'se dum ud' for at risikere, at blive slået til lirekassemand.
Vores dumsmarte tegnere og provokatører er således meget bedre stillede, og derfor er RL's sammenligning letkøbt og uden meget hold i realiteternes verden, og "medansvaret" hos provokatørerne for konsekvensen af egne handlinger er af en helt anden kaliber, end den er for den helt 'uskyldige' sorte og jøden, men også afgørende forskellig fra den voldtagne kvinde, der jo ikke kan afklæde sig sit køn og i den forstand også er 'uskyldig'.
Det er derfor at gøre alle katte grå forskelsløst at sige den sorte, jøden, kvinden og provokatøren alle er lige meget ofre, og dermed lige 'uskyldige' i forhold til konsekvensen af deres "handlinger" herunder volden mod dem.
Det siger sig selv – nej det gør det næppe i den indledningsvis nævnte forsamling, så derfor: DET er selvfølgelig IKKE et forsvar for voldspykopaters og terroristers overfald eller drab på hverken tegnere eller andre, og det gør IKKE tegnere eller andre medansvarlige for voldsmandens udåd. Den står voldsmanden selv ene og alene for både juridisk og moralsk.
Men det er derimod ret afgørende for kravet til omgivelsernes moralske og eventuelle fysiske reaktion i de respektive situationer. I forhold til den sorte og jøden men også i de fleste tilfælde til kvinden, er det moralske imperativ om støtte, solidaritet og indgreb, hvis man overhovedet kan, for at stoppe voldsmanden indiskutabelt, medens den politiske provokatør og tegneren m.fl. ikke kan regne med samme moralske imperativ.
Voltaires ideale og forskelsløse fordring, "Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det", som er fremsat, tilsyneladende ikke af ham selv, men på en tid og i et land, hvor denne juridiske ret, ytringsfrihed samt demokrati og menneskerettigheder slet ikke var etableret, kan ikke stå alene i et samfund, hvor disse demokratisk juridiske rettigheder forlængst er etableret, af ovenstående grunde. Det kan kun være et tilstræbt men aldrig fuldt opnåeligt mål i virkelighedens verden, men kun i den bedste af alle verdener. Udsagnet må derfor operationaliseres til nutidens virkelige demokratiske verden med dens mange modsætninger og politiske og sociale konflikter og i lyset af, at udsagnet gælder for kampen for borgerlige rettigheders etablering vendt mod den absolutistiske feudalstats censur mm. inden Revolutionen 1789 og derfor dækker retten til ytringsfrihed i forhold til statsmagten, men ikke et krav om at sætte liv, lemmer og solidaritet på spil overfor hvilke som helst 'tåbelige' ytringer!
Jamen så gør man jo forskel! Ja det gør man, for man kan ikke kræve af folk, af offentligheden, der er lodret uenige med en i ens ytringer/handlinger, at de skal stå inde for disse om nødvendigt med liv og lemmer eller bare med fuld solidaritet, men kun at de støtter (Voltaire's) retten til at fremføre disse og politiets pligt til at sikre dem denne lov og ret.
Det er åbenlyst med de nazistiske antisemitiske had- og propaganda tegninger og film mv., der formodentlig også ville kunne rammes juridisk i et demokrati, i hvert fald hvis dette demokrati ikke har et fundamentalistisk forhold til ytringsfriheden og tillader alle ytringer, også racistiske, antisemitiske og sexistiske uden grænser. Men det gælder også andre aktuelle ytringer og tegninger mm.
Det civile samfund og dets individer er ikke naturligt og automatisk forpligtet til at støtte andet, end disse provokatørers og tegneres ret til at tegne og ytre, hvad fanden de vil og forvente, at retsstaten sikrer denne ret.
Men disse politiske provokatører, 'kunstnere' mv. har derimod ingen moralsk ret til at kræve civilsamfundet og dets medlemmers solidaritet, hvis og når de fremturer i modsætning til disse medlemmer eller dele heraf, så må de klare sig selv med politiets hjælp.
Konkret så har jeg og offentligheden fuld moralsk ret til frit at vælge at give fuld støtte til og solidaritet med Salman Rushdie og Malala og/eller Charlie Hebdo så godt jeg/man kan, men samtidig at afvise tilsvarende støtte til og solidaritet med Geert Wilders, Lars Heedegård, Lars Vilks, Dan Park, Muhammed tegnere, JP, Rose m.fl. samt Trykkefrihedsselskabets fantaster!
Ikke fordi jeg/man giver sidstnævnte noget medansvar for en eventuelle voldsmænds handlinger overhovedet, og sådan set heller ikke i sig selv hvis deres ytringer er vendt mod minoriteter eller fordi tonen eller lignende er stigmatiserende, er forkert, hård osv., men udelukkende fordi det ikke er og kan være et krav, at jeg/man automatisk skal gøre det, når jeg er helt uenig med disse mennesker politisk, moralsk og personligt samt i deres politiske handlinger og ytringer, og det står mig og andre frit for at være det, uden andre krav end støtte til deres ret til dumsmarte ytringer og tegninger og politiets opretholdelse af denne lov og ret.
Man kan altså ikke med sin selvvalgte provokatør rolle og sin offerrolle i hånden eller med latterlige skældsord som ”tøsedrenge” osv. kræve mit eller offentlighedens, mediernes automatiske samtykke og solidaritet eller tage mig og/eller offentligheden som gidsler for alverdens tåbelige indfald, og derfor kræve støtte til alverdens fantaster i ytringsfrihedens navn, og/eller fordi de er ofre!
Men så kan jeg selvfølgelig heller ikke kræve af dem, at de støtter mig i andre tilsvarende situationer med andet end det juridiske krav, jeg også er pålagt ifølge loven, om at ringe efter politiet, så de kan tage sig af voldspsykopaten og terroristen ved "Krudttønden" mv.
Anderledes forholder det sig selvsagt og netop ud fra ovenstående i forhold til "jøderne og synagogen" og tilsvarende!